Home » » ජේසුස් වහන්සේගේ අවසන් වාක්‍ය සත 5

ජේසුස් වහන්සේගේ අවසන් වාක්‍ය සත 5

"මට පිපාසය'' - ජොහාන් 19 : 28

‘‘ඉන්පසු ේසුස් වහන්ේ සියල්ල නිමාවට පත් වූ බව දැන, ශුද්ධ ලියවිල්ල ඉෂ්ට වන පිණිස, ‘මට පිපාස ය'යි වදාළ ේක. එහි විනාකිරි පිරු භාජනයක් තිබිණි. එබැවින් ඔව්හු විනාකිරි ොඟවන ලද මූදුහත්තක් හිොප් දණ්ඩක ගසා, උන් වහන්ේ මුඛයට ළං කළහ." (ජොහාන් 19 : 28 - 29)

දැඩි දුක්ේදනා මැද මරණය අත්දකින අයෙකුට අවසන් ේ දැනෙන ශාරීරික අවශ්‍යතාවය පිපාසය යි. ේසුස් වහන්ේ ද පිපාසයෙන් පෙළුණ ේක.ේසුස් වහන්ේ අන්තිම රාත්‍රී ෝජනේ දී ආහාරපාන ගැනීමෙන් පසු මරණයට පත්වනතුරු කිසිඳු ආහාරයක් ොලැබූ ේක. ශාරීරික පිපාසාවක් එතුමන්ට තිබෙන්නට ඇත. ේසුස් තුළ ඇති වූ මෙම පිපාසය ගීතාවලිේ පූර්ව දිවැස්වැකියක් ලෙස දැකිය හැකිය. “මාේ උගුර කැබිලිත්තක් මෙන් වියළී තිේ. මාේ දිව ද උඩුතල්ඇලී ඇත." (ගීතාවලිය 22 : 15) මෙය ේසුස් වහන්ේ පිපාසිත ප්‍රකාශනයත් සමග පූර්ණත්වයට පත්ව ඇත. ෝම සෙබළුන්ට මෙය සාමාන්‍ය දෙයකි. මන්ද, ෝ කුරුසපත් වූවන් ජල පිපාසයෙන් කෑොර ගැසීම ඔවුන් අත්දැක ඇති බැවිනි. සුස් වහන්ේ ප්‍රකාශනය ද ඔවුන් සාමාන්‍ය දෙයක් ලෙසින් සලකා, .........මූදුහත්තක් ගෙන ඇඹුල් මිදියුස වල ොඟවා, බට දණ්ඩක ගසා උන් වහන්ේට ොන්න දුන්ේ ය." (මතෙව් 27 : 48)තෙව් හා මාර්ක් සුභාරංචි ොත් වල දැක්වෙන පරිදි, ේසුස් වහන්ේව කුරුසිඇණගැසීමට පෙර පවා ඔව්හුතික්ත මිශ්‍ර කළ මුද්‍රික පානය උන් වහන්ේට ොන්න දුන්හ. උන් වහන්ේ එය දිව ගා බලා ොන්ට අකමැති වූ ේක" (මතෙව් 27 : 34).

සුවඳලාටු මිශ්‍ර කළ මිදියුස
සුවඳලාටු මිශ්‍ර මිදියුස සෑදීම
කුරුසපත්වූ අයට ඊට පෙර සුවඳලාටු නමැති ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කළ බාල මිදියුස බොන්න දීම සාමාන්‍ය සිරිත ය. ජෙරුසලම ඇතැම් ස්ත්‍රීන් ආදායම් මාර්ගයක් ලෙසින් මෙම බාල මිදියුස පිළියෙල කර වෙළඳපොළේ අඩු මිළට විකිණූහ. අඩු වැටුපක් ලැබූ රෝම සෙබළුන් මේවා පානය කිරීමට පුරුදු වී සිටියහ. මේවා පානය කිරීමෙන් ඇතිකරවන මත් ගතිය නිසා ශාරීරික වේදනාව අඩුවීමක් සිදුවේ. එය මරණය පමා කිරීමට ආධාරයක් වේ.  ඔව්හු කුරුසියේ ඇණගැසීමට පෙර ජේසුස් වහන්සේට බොන්න දුන්නේ මෙම පානය යි. (මාර්ක් 15 : 23)

කුරුසිේ එල්ලී සිටිය දී ේසුස් වහන්ේට ොන්න දුන්ේ විනාකිරි හෙවත් ලූක්තුමා දක්වන ආකාරයට, කාඩිය' නමැති පානයකි. මෙම කාඩිය ලවණ, අම්ල, තිත්ත හා විනාකිරි මුසුකර සකස් කළ අමිහිරි පානයකි. ේවා ොදා ගත්ේ අපරාධකරුවන්ට වධ හිංසා පැමිණවීේ දී විෝදජනක ක්‍රියාවන් සඳහා ොන්ට දීමට ය. මෙය වනාහී, “පිපාසේ දී ඔව්හු මට තික්ත කාඩි ොන්න දුන්ෝ ය" (ගීතාවලිය 69 : 21b) යන දිවැස්වැකිය පරිපූර්ණත්වයට පත් වීමකි. 

ේසුස් වහන්මෙම පිපාසය ගැන බයිබල් විශාරදයන් අතර විවිධ මත තිේ. 
  1. ේසුස් වහන්දෙවි පියාණන් වහන්ේ සමග තිබූ ගැඹුරු සම්බන්ධතාවය නිසා ඔවුන් වහන්කෙරෙහි වූ දැඩි ආශාව මින් පිළිබිඹු කරන බව.
  2. ජේසුස් වහන්සේ පුරාණ ගිවිසුමේ සඳහන් ඔවුන් වහන්පිළිබඳ දිවැස්වැකියක් පරිපූර්ණත්වයට පත් කරමින් කී පුරාණ යැදුමක ොටසක් බව.
  3. සැබවින්ම ේසුස් වහන්ේ තුළ ඇති වූ දැඩි ශාරීරික පිපාසිතබව පෙන්නුම් කිරීමක් බව.
  4. ඥානවාදය"නමැති ේදේදය මගින් පිරිසිඳු කිතු දහමට එල්ල වූ අහිතකර බලපෑමට එරෙහිව ොහාන් සුභාරංචි කතුවරයා ඉදිරිපත් කළ ඉගැන්වීමක් බව.   
යනාදිය මෙම මතවාද අතර කැපී පෙනෙන ඒවා වෙති. 

ොහාන් තුමා සුභාරංචි ොත තුළ "ජලය" "ජීවනය" වැනි ේවධාර්මික සංකල්ප ේසුස් වහන්ේ හා සම්බන්ධ ොට ඉදිරිපත් කිරීම දැකිය හැකිය. ........එවිට ඔහු ජීවන ජලය ඔබට දෙනු ඇත...... මා දෙන වතුර ොන කවර කෙනෙකුට වුවත් කිසි කලෙක පිපාසය ඇති ොවන්ේ ය. මා ඔහුට දෙන වතුර සදාතන ජීවනය පිණිස ඔහු තුළ දිය උල්පතක් වන්ේ ය," (ොහාන් 4 : 10, 14) යනුවෙන් සමාරීය ස්ත්‍රියට වදාළ ේක. තවද, “මෙක් පිපාසයෙන් සිටිත් නම්, ඔහු මා වෙතට පැමිණ පානය කෙේවා! ශුද්ධ ලියවිල්ලෙහි කියා තිබෙන පරිදි මා කෙරෙහි අදහාගන්නා තුළින් ජීවනදායක ජලධාරා ගලන්ේ ය," (ොහාන් 7 : 37 - 38) යනුවෙන් දැක්ේ. මෙයින් පෙනී යන්ේසුස් වහන්ේ තුළ ජීවනය ඇති බවත්, ඔවුන් වහන්ේව අදහාගෙන අනුගාමීවන්නාට ජීවනය හා පූර්ණ තෘප්තිය හිමිවන බවය. 
පුරාණ ගිවිසු, “මාසෙනඟ දෙවිධියක පව් කර ඇත. ඔව්හු ජීවන වතුර උල්පත වන මා අත්හැර දමා, තමන්ට ම කටාරම්, වතුර නාල්ලන බිඳුණු කටාරම් කපා ගත්හ" (ජෙරමියා 2 : 13)නුවෙන් දැක්ේ. මින් පෙනී යන්ේ, ඉශ්රායෙල්වරුන්ේ සැබෑ ජීවන ජල උල්පත දෙවියන් වහන්ව ය. “..... ඔබ ජීවමාන උල්පත වන බැවින් ඔබ අත්හැර යන සියල්ලන් ධූලිමත ලියූ නම් ලෙසින් නියතින් පහවී යනු ඇත" (ජෙරමියා 17 : 13) ජීවනේ උල්පත වන දෙවියන් වහන්ේව අත්හරින්නාට පැවැත්මක් නැති බව මින් පෙනී යයි. “ේශය මුළුල්ේ මහා සාගතයක් එවන කාලය ළං වන්ේ ය. ඒ සාගින්න කෑම සඳහා ේ; පිපාසය වතුර සඳහා ේ. එය සමිඳාණන් වහන්ේ වචනය ඇසීමට ඇති වන පිපාසය ේ. මෙේ කියන්ේ මෝත්තම දෙවි ස්වාමින් වන මම ය." (ෝස් 7 : 8 -11) මෙයින් පෙනී යන්ේ ජීවිතයට ජීවය දෙන ජීවන ජලධාරාව දෙවි සමිඳුන් බව ය. ජුදෙව් රබ්බිවරුන් (ආගමික ගුරුවරුන්) ඉශ්රායෙල් දරුවන්ට “ජීවනේ ජලය" ලෙස ඉගැන්වූේ “ෝරා" හෙවත් "පංච පුස්තකය" නමැති දිව්‍ය ව්‍යවස්ථාව ය. එහෙත් ොහාන් තුමා ේසුස් වහන්ේ පිපාසේ ප්‍රකාශනය තුළින් පෙන්වන්නේ, සැබෑ ජීවනය ඇත්තේ ජුදෙව් ව්‍යවස්ථාව තුළ නොව, එහි පරිසමාප්තිය වන ජේසුස් වහන්ේ තුළ බවය.ේ නම් ේසුස් වහන්ේ තුළ ඇතිවූ පිපාසය අපට පැහැදිළි ය. එම පිපාසය නම්, ජලය පානය කිරීමට ඇති වූ ශාරීරික පිපාසයක් ොව, දෙවියන් වහන්ේ හා සමග තමන් වහන්ඒකාබද්ධ වීමට තිබෙන දැඩි අවශ්‍යතාවය ය. 


තවද, ොහාන් සුභාරංචි ොත ලියවුේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 90 - 100 අතර කාලේ දී බව පිළිගැනීමක් ඇත. ේ කාලය වන විට කිතුදහම විකෘති කිරීමට විවිධ වැරදි මතවාද (ේදේද) පැතිර ගිෝ ය. ඉන් එක් මතවාදයක් නම් “ඥානවාදය"[Gnosticism]  යි. ේ ඥානවාදය නමැති ේදේදය ේසුස් වහන්ේ මනුෂ්‍යත්වය පිළිගත්ේ නැත.[1] ේසුස් වහන් දෙවියන් වහන්ේ ස්වරූපය දැරූ නමුත් ඔවුන් වහන්ේ මනුෂ්‍යත්වය ගෙන අප හා සමාන මිනිසෙකු වූ ේක. ඔවුන් වහන්ේට අප හා සමාන සිතුම් පැතුම්, හැඟීම් තිබූ අතර, ශාරීරික දුක් ේදනා හා මරණය දැනුණු ේක. පිපාසය මිනිස් ජීවිතේ ශාරීරික අවශ්‍යතාවයකි. ේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ සිට,"මට පිපාසය'' යනුවෙන් ප්‍රකාශ කිරීම ොහාන් තුමා ඉදිරිපත් කරන්ේසුස් වහන්ේ සැබවින්ම මනුෂ්‍යෙයකු ලෙසින් දුක් ේදනා විඳ මරණයට පත්ව අපව ගළවා ගත් බව පසක් කිරීමට ය.

අපට ලැබෙන ේව පණිවුඩය 

ේසුස් වහන්ේ පිපාසිත වූේ ශාරීරිකව පමණක් ොව දෙවි පියාණන් වහන්ේ සමග තිබූ ගැඹුරු බැඳීම තුළ දෙවි ස්වාමින් වහන්ට ය. මිනිසා ෞකික සුප සම්පත් හා සුඛවිහරණයන් ොයා දුව යයි. ොපමණ ෞකික ද්‍රව්‍යමය ේ හිමි කර ගත්තත් සෑහීමට පත් වෙයි. ඔහුට සදාතන තෘප්තිය ඇත්දෙවියන් වහන්ේ තුළ පමණි. “ඔබ වහන්ේ සමග මා සම්පූර්ණයෙන් ම එක් වූ විට දුක් දුක් ේදනා ෝ දුර්පරීක්ෂා ෝ මට ඇති ේ. ඔබ වහන්ේ මා සම්පූර්ණයෙන් වෙළා ගත් විට මාේ ජීවිතය සර්ව සම්පූර්ණ ේ."යනුවෙන් සාන්ත ඔගස්ටින් තුමා පවසඇත. මිනිසා තම මැවුම්කාර දෙවියන් වහන්තුළ තෘප්තියට හා සෑහීමට පත්වන තුරු ඔහු සදාකාලික සතුටක් ොලැබෙන ේ පසුපස හඹා යයි. ෞකිසතුේ අවසානය දුක ය. සැබෑ තෘප්තිය හා සැනසීම ඇත්ේසුස් වහන්ේව අදහාගෙන දෙවියන් වහන්ේව ොයා යාම තුළ ය. එමගින් ‘නැවත පිපාසය ඇති ොවන' සදාතන තෘප්තිය හා සැනසීම හිමි වනු ඇත. (ජොහාන් 4 : 13)  
---------------------------------------- වැඩිදුර සටහන් ----------------------------------------
[1] “ආත්මය සැමවිට ම යහපත් බවත්, ද්‍රව්‍යමය දේ සැමවිට ම අයහපත් බවත්, ජේසුස් වහන්සේ මෙලොවේ දී දැරුවේ ආත්මය පමණක් බවත් ඥානවාදීන්ගේ මතය විය. දෙවියන් වහන්සේ සැමවිටම ශුද්ධවන්ත ආත්මය බැවින් ඔවුන් වහන්සේට ශරීරයක් දැරිය නොහැකිය. මන්ද, ශරීරය ද්‍රව්‍යමය දෙයකි. ද්‍රව්‍යමය දේ අයහපත් ය. එබැවින් දේවපුත්‍ර ජේසුස් වහන්සේ ස්වභාවික ශරීරයක් දැරුේ නැත. ඔවුන් වහන්මිනිස් ශරීරය ගත්ේ අවතාරයක් ලෙසිනි. එබැවින් ඔවුන් වහන්ේ ගමන් කරන විට බිම පා සටහන් ොරැඳුණි. ේසුස් වහන්ේ නියම මිනිස් සිරුරක් ොදැරූ නිසා, කුරුසිය මත නියම දුක්ේදනාවක් ොලැබූ අතර, මරණේ අත්දැකීම සත්‍ය ේදනාවෙන් ොර වූවකි. මෙම ඥානවාදී ඉගැන්වීම සම්පූර්ණයෙන් කිතුනු විශ්වාසයට හා සභා ඉගැන්වීම් වලට විරුද්ධ නිසා එය සම්පූර්ණයෙන් ම ප්‍රතික්ේප කරයි." 
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

ROSARY MEDITATION

AUDIO BIBLE PLAYER

DAILY MASS READINGS

DIVINE OFFICE

DAILY DEVOTION BOX

WORLD CATHOLIC NEWS

AROUND THE WORLD

Flag Counter

VATICAN CHANNEL

CATHOLIC TUBE

Daily Bible Quiz

ChristiansUnite.com Daily Bible Trivia

LIVE TRAFFIC COUNTER

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2013. ධර්මෝපදේශකයා - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger Re-Designed by:Clement and Lasith