Home » » ජේසුස් වහන්සේගේ අවසන් වාක්‍ය සත 6

ජේසුස් වහන්සේගේ අවසන් වාක්‍ය සත 6

‘‘සියල්ල නිම වීය" - ජොහාන් 19 : 30

‘‘ේසුස් වහන්ේ විනාකිරි පිරිගත් පසු, ‘සියල්ල නිම වීය' යි වදාරා හිස නමා ස්වකීය ප්‍රාණය භාර දුන් ේක." (ජොහාන් 19 : 30) යනුවෙන් ජොහාන් සුවිශේෂකවරයා  පමණක් මෙම සුභාරංචි වාක්‍ය සඳහන් කරයි. 

දෙවියන් වහන්ේ හා සමානත්වය දැරූ ේසුස් වහන්(ජොහාන් 1 : 1 - 2) ේවත්වය අත්හැර මිනිස්බව ගෙන අප අතරට (පිලිප්පි 2 : 6 - 7), දෙවියන් වහන්ගෙන් තමන් වහන්ේට පැවරුන මෙසියානු කාර්යය ඉටු කිරීම සඳහා ය. එම කාර්යය නම්,
  • වත්වය අත්හැර මිනිසත්බව ගැනීම
  • ඉශ්රායෙල් සමාජය තුළ මිනිසෙකු ලෙසින් ජීවත් වෙමින් සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කිරීම
  • පව්කාරයන් මනස්ස්ථාපනයට කැඳවීම හා දෙවියන් වහන්කෙරෙහි සැබෑ ඇදහිල්ල ඇති කිරීම තුළින් ේව රාජ්‍යය ොඩනැගීම
  • ේව කැමැත්තට සම්පූර්ණයෙන් අවනත වෙමින් ගැළවීේව සැලැස්ම පරිපූර්ණත්වයට පත් කිරීම
  • ගැළවීම, ේව සම්බන්ධතාවය ොඩනැගීම හා සදාතන ජීවනය අත්කර දීමට සිය ජීවිතය පූජා කිරීම    
යනාදිය ය. අවුරුදු 3 ක පමණ කෙටි කාලයක් තුළ වෙහෙස වී එතුමන් එම කාර්යය නිම කළ ේක. “ඔබ වහන්ේ මට භාර දුන් මෙහෙය සම්පූර්ණ කරමින් මම මිහිපිට ඔබ මහිමයට පැමිණවීමි" (ොහාන් 17 : 4) යනුවෙන් ේසුස් වහන්තම උත්තම පූජක යාච්ඤාේ දී කී ේක. මෙහි අර්ථය නම් ේසුස් වහන්ේට දෙවියන් වහන්පැවරූ වගකීම් ොටස ඉටු කර අවසන් බව ය. “දෙවියන් වහන්ේ වරප්‍රසාදයෙන් ක්‍රිස්තුස් ේසුස් වහන්ේ අත්කර දුන් ගැළවීම කරණොටගෙන, සියල්ෝම ොමිළේව සම්බන්ධතාවයට පත් කරනු ලැබ සිටිති," (ෝම 3 : 24) යනුවෙන් පාවුළුතමා ප්‍රකාශ කරන්ේ එබැවිනි.

සියල්ල නිමවීය" යනුවෙන් ේසුස් වහන්ප්‍රකාශ කළ වාක්‍යයට වෙනත් භාෂා වලින් නයෙක් අර්ථ දීමට පුළුවන. මෙම ප්‍රකාශනය සඳහා ොහාන් තුමා භාවිත කර තිබෙන ග්‍රීක් වචනය “ටෙටෙලෙස්ටා" [Tetelesta] යන වචනය ය. මෙහි ේරුම තමන්ට භාර වූ කාර්යය සාර්ථක ලෙස නිම කළ ජයග්‍රාකයෙකුේ හ යන්න ය. ේසුස් වහන්ේ මරණය පිළිගත්ේ නිදහස් කැමැත්තෙන් හා සතුටිනි. මනුෂ්‍ය මට්ටමින් මරණය ේදනාත්මක අත්දැකීමක් වුවත්, තම මෙසියානු කාර්යය සම්පූර්ණත්වයට පත් කිරීම හා තම වගකීම් සපුරා ඉටු කිරීම තුළ ේසුස් වහන්ේ තෘප්තියට පත් වූ ේක. එතුමන් මරණයට සූදානමින් සිටි ේක. තම මරණය ගැන තම ශ්‍රාවකයන්ට තුන්වරක් ම සිහි ගැන්වූ ේක. (ලූක් 9 : 21 - 22, 43 - 45, 18 : 31 - 34) ේම තම මරණයට මුහුණ දීමට එතුමන් ආශාවෙන් ද සිටි බව පෙේ. “මට එක්තරා බව්තීස්ම-ස්නාපනයක් ලබන්න ති; එය ඉටු වනතුරු මම දැඩි සිත් ේදනාවෙන් පසුවෙමි" යි (ලූක් 12 : 50) යනුවෙන් ප්‍රකාශ කේ එබැවිනි. මෙම බව්තීස්මය වනාහී තම ශ්‍රී රුධිරයෙන් කරන බව්තීස්මයකි. එනම්, ඔවුන වහන්ේ මරණය ය. මරණයට නිදහස් කැමැත්තෙන් හා සතුටින් මුහුණ දීම තුළ දෙවියන් වහන්ේ මිනිසා ගැළවීේ කාර්යය සමුපූර්ණත්වයට පත්වන බැවින්, “සියල්ල නිමවීය" යි ේසුස් වහන්ේ වදාළ ේක. 

කිතුනු අපට ලැබෙන පණිවුඩය

සියල්ල නිමවීය" යන වාක්‍යය තුළ ජේසුස් වහන්ේ ජීවිතය හා ක්‍රියාවන් සියල්ල මරණයෙන් අවසන් යැයකෙනෙකුට සිතෙන්නට පුළුවන. හෙත් ඔවුන් වහන්ේ ජීවිතය සියල්ල නිමවීය" යනුවෙන් අවසන් කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඇතැම් පුද්ගලයන් ජීවිත කාලය තුළ කරන යහපත් ක්‍රියාවන් නිසා ඔවුන්ේ මරණයෙන් පසුවත් ඔවුන්ේ නාමය අන් අය අතර පවතිනවා. මිනිසුන්ේ හදවත් තුළ සදාකල් ජීවත් වෙනවා. ේසුස් වහන්ේ ද එවැනි පුද්ගලයෙකි. ඔවුන් වහන්සේ මිනිසුන් අතර ජීවත් වූයේ අන් අයේ දුක හඳුනන, අන් අයේ සැබෑ මිතුරෙක් වේ. ේසුස් වහන්ේ අන් අයේ ජීවිත වලට අභිෝගයක් දුන්න. අයහපතට ොමු වූවන්ට යහ මග පෙන්වා දුන්න. 
කිතුනුවන් වශයෙන් අප ේසුස් වහන්ේ කැඳවන්ේ දැහැමි ආදර්ශමත් ජීවිතයක් ගත කරන අතර, අන් අයේ ජීවිත යහපතට ොමු කරවීමට ය. ඇදහිල්ේ කිතුනු ජීවිතයක් ගත කරමින් ක්‍රිස්තුස් වහන්ේට සාක්ෂි දැරීමට ප්‍රසාද ස්නාපනයෙන් දෙවියන් වහන්ේ අපට දිව්‍යමය දිවැසිවර කැඳවීමක් දී තිේ. අපගේ මරණ මොහොත දක්වා ම එය ඉටු කිරීමට අප බැඳී සිටිමු.       

         

Share this article :

0 comments:

Post a Comment

ROSARY MEDITATION

AUDIO BIBLE PLAYER

DAILY MASS READINGS

DIVINE OFFICE

DAILY DEVOTION BOX

WORLD CATHOLIC NEWS

AROUND THE WORLD

Flag Counter

VATICAN CHANNEL

CATHOLIC TUBE

Daily Bible Quiz

ChristiansUnite.com Daily Bible Trivia

LIVE TRAFFIC COUNTER

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2013. ධර්මෝපදේශකයා - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger Re-Designed by:Clement and Lasith