Home » » ජේසුස් වහන්සේගේ අවසන් වාක්‍ය සත 4

ජේසුස් වහන්සේගේ අවසන් වාක්‍ය සත 4

මාගේ දෙවියනී, මාගේදෙවියනී, ඔබ මා අත්හැරියේ මක්නිසාද? - මාර්ක් 15 : 34

සවස තුනට ේසුස් වහන්ේ, ‘එොයි, එොයි, ලාමා සබක්තානි' කියා මහ හඬින් ොරගැසූ ේක. එහි අර්ථය, ‘මාදෙවියනී, මාදෙවියනී, ඔබ මා අත්හැරිේ මක්නිසාද?' යනු යි." (මාර්ක් 15 : 34)
ේසුස් වහන්ේ කුරුස ගේ සිට කළ මෙම ප්‍රකාශනය මතෙව් 27 : 46 හි ද දැකිය හැකිය. ේසුස් වහන්ේ කතා කළ අරමයික් භාෂාවෙන්‘එොයි, එොයි, ලාමා සබක්තානි' යන්න මතෙව් තුමා ‘ඒලී, ඒලී, ලාමා සබක්තානි'යනුවෙන් සඳහන් කර ඇත.[1] 

කුරුසියේ එල්ලී සිටි ජේසුස් වහන්සේ මෙසේ මහ හඬින් මොරගැසීම තමන්ට වූ ජරාජයක් හෝ අසරණවීමක් හෝ දෙවියන් වහන්සේ අත්හැර දැමීමක් නිසා හෝ කළ ප්‍රකාශනයක් ලෙස යමෙකුට බැලූ බැල්මට පෙනී යාමට පුළුවන. එය වැරදි අදහසකි. මෙම ප්‍රකාශනය වනාහී ගීතාවලිය 22 පරිච්ඡේදයේ සඳහන් යැදුමක කොටසකි. ජුදෙව්වන් තම දුක් පීඩා, කරදර, රෝගීබව හා හදිසි විපත් උවදුරු වල දී දෙවියන් වහන්සේට කන්නලව් කිරීමට මෙම ගීතය ගායනය හෝ උච්චාරණය කළහ.[2]

ේසුස් වහන්මෙම භයානක විපතින් හා දුඃඛිත තත්ත්වයෙන් තමන්ව මුදන ලෙසට දෙවි පියාණන් වහන්ේට ොරගැසුේ නැත. එම පීඩාව දරා ගැනීමට ොහැකිව ඊට ශක්තිය ඉල්ලා හඬා වැටුද නැත. ේසුස් වහන්ේ තම පියාණන් වූ දෙවියන් වහන්ේ සමග දැඩි ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයකින් ජීවත් වූ ේක. මනුෂ්‍යත්වය තුළ ‘මරණය' යන්න ස්වල්ප ොතකට ෝ එම ගැඹුරු සබැඳියාවෙන් මිදී වෙන්වීමකි. එය ඔවුන් වහන්ේට දරා ගැනීමට ොහැකි දැඩි සිත් ේදනාවකි, චිත්ත සන්තාපයකි. කුරුසිේ එල්ලී සිටිය දී ලැබූ ශාරීරික ේදනාවට වඩා, මෙම ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයෙන් වෙන්වීමට සිදුවීමෙන් වන චිත්ත පීඩාව හා ආධ්‍යාත්මේදනාව ප්‍රබල ය. ේසුස් වහන් කුරුස ගේ සිට කළ එම මහා ොරගැසීේ අර්ථය මෙය ේ.

කිතුනු අපට ලැබෙන දේව පණිවුඩය       

කුරුසපත් වූ අය තම ශාරීරික වේදනාව දරා ගැනීමට නොහැකි වූ විට කෙඳරිගෑම, ලතෝනි දීම, සිහිවිකලෙන් අවට සිටින අයට බැන වැදීම, සාප කිරීම හෝ අප්‍රාණිකව සිටීම සාමාන්‍ය ස්වභාව ය. එහෙත් ජේසුස් වහන්සේ මෙවැනි දුඃඛිත අසරණ අවස්ථාවක දෙවි පියාණන් සමග යැදුමෙන් සම්බන්ධවී හා ශුද්ධ ලියවිලි ොටස් ප්‍රකාශ කිරීම අසාමාන්‍ය සුවිේෂී වූ ක්‍රියාවකි. එය ඔවුන් වහන්දෙසූ දහම ක්‍රියාවට නැගීමකි.   

කිතුනු අපේ මිනිස් ජීවිතය ද දුක් පීඩා හා ලෙඩදුක් කරදර වලින් පිරි එකකි. දුක් පීඩා හා මරණය මිනිස් ජීවිතයට උරුම සංසිද්ධි වෙති. ේවායින් පැනයාම ඒවාට නුසුදුසු බාහිර පිළියම් සෙවීම කිතුනුකමට ොගැලේ. ේසුස් වහන්ආදර්ශය අනුව යමින්, එම දුක් පීඩා තුළ ේව කැමැත්ත සෙවීම, ඉන් අපට දෙවියන් වහන්දෙන පණිවුඩය විමසීම අවශ්‍ය ය. දුක් කරදර වල දී ේව වචනේ මපෙන්වීම හා යාච්ඤා පිහිට ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත් ය. තම දුක් කරදර ගැන මැසිවිලි නගමින්, ඒ ගැන තව තවත් දුක් වෙමින් සැලීමට පත් වෙනවාට වඩා, ඒවා තමන්ේ පාප වලට වන්දියක් වශයෙන් දෙවිඳුන්ට පුද කරමින් ඒවා තම ගැළවීේ හා ශුද්ධවන්තවීේ මාර්ගයක් ලෙසින් ොදා ගැනීම වඩා උචිතය. පව්කාරයන්ේ හා මිථ්‍යා දෘෂ්ටිකයන්ේ සිත්හැරීම, මරණාසන්නවූවන්ට සුවය හා ශුධිකාගිනිස්ථානේ දුක්විඳින ආත්ම ගැළවීම වෙනුවෙන් ඒවා දෙවිඳුන්ට ඔප්පු කිරීමෙන් ේසුස් වහන්ේ ධර්මදූතික කාර්යයට අපට ද සහභාගි විය හැකි ය. දුක් කරදර වලදී මිනිසාට දෙවි සරණය හැර අන් පිළියමක් තිේ ද?  

.................................................... වැඩිදුර සටහන් ...............................................
 [1]ඒලීහෝඑලොයියනු  දෙවියනී යන අර්ථය ඇතිවඒල් යන හේබ්‍රෙව් වචනයෙන් බිඳී එන දෙවියන් වහන්සේට පැරණි ඉශ්රායෙල්වරුන් (හේබ්‍රෙව්වරුන්) ආමන්ත්‍රණය කළ නාමය යි. ආබ්‍රහම් දෙවියන් වහන්සේට ආමන්ත්‍රණය කළේ, කඳුකරයේ දෙවියන් වහන්සේ යන අර්ථය ඇති, ඒල් ෂඩ්ඩායි යන නාමයෙනි. දෙවියන් වහන්සේට පුරාණ ගිවිසුම තුළ විවිධ නම් භාවිත වනු දැකිය හැකිය.සමිඳාණන් වහන්සේ යන අර්ථය ඇතියාවේ,දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ යන අර්ථය ඇති එලොහිම්,දෙවියන් වහන්සේ යන අර්ථය ඇතිඅඳොනායි යනාදී නම් ඒ අතර කැපී පෙනෙති.  යාවේ යන නාමය දෙවියන් වහන්සේගේ පෞද්ගලික නාමය ලෙසින් සලකන ඉශ්රායෙල්වරුන් එය සාමාන්‍ය ජනතාවට භාවිත කිරීම තහනම් කොට ඇත. එම නාමය හේබ්‍රෙව් පුරාණ ගිවිසුම් (මෙසොරෙටික්) පිටපතේ පංච පුස්තකය (ශුද්ධ බයිබලයේ මුල් පොත් පහ) තුළ සඳහන්ව ඇති නමුත් එය හඬ නගා කියවීමේ දී යාවේ නාමය හමුවූ විට තත්ත්පර 10 පමණ නිශ්ශබ්දව සිටීම හෝ ඒ වෙනුවට අඳොනායි යන වචනය ප්‍රකාශ කිරීම හෝ කරයි. මෙම යාවේ නාමය ප්‍රකාශ කිරීමට බලය ඇත්තේ නායක පූජකවරුන්ගේ ප්‍රධානියා වන උත්තම පූජකවරයාට පමණි. ඔහු ද පව්කමා දිනය හෙවත් වන්දි ගෙවීමේ මංගල්‍යය දින දී සමස්ත ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ පව් දෙවියන් වහන්සේට වෙනුවෙන් යාච්ඤා කිරීමේ දී එම නාමය එක්වරක් පමණක් රහසින් උච්චාරණය කරමින් දේව නාමයෙන් ජනතාවගේ පව් වලට සමාව යදියි.

[2] ජුදෙව් දරුවන් දොළොස්වියේ සිට ජුදෙව් රබ්බිවරුන් (පඬිවරුන්) වෙතින් ශුද්ධ ලියවිලි හා පංච පුස්තකය හදාරති. එසේ කිරීමේ දී විශේෂ ශුද්ධ ලියවිලි කොටස් හා ගීතාවලියේ ඇතැම් ගීතිකා කටපාඩම් කර ගනිති. දේව වචනය හැකිතාක් කටපාඩමින් දැන සිටීම ඔවුන්ගේ ජීවිතය යහමග ගෙන යාමට හා ජීවිතයේ විවිධ අවස්ථා වල දී ඒවා ආදේශ කිරීමට ප්‍රයෝජනවත් විය. ශුද්ධ ලියවිල්ල කටපාඩමින් දැන සිටින තරමට ඔහු ශුද්ධවත් දැහැමි පුද්ගලයෙකු ලෙසින් සැලකුණි. ජේසුස් වහන්සේ ද කුඩා කල සිට ම මෙම දේව වාක්‍ය කොටස් හා ගීතිකා කටපාඩම් කරන්නට ඇත. ඔවුන් වහන්සේ ද වෙනත් ඉශ්රායෙල්වරුන් මෙන් සුපුරුදු පරිදි අවස්ථානුකූලව මෙම ශුද්ධ ලියවිලි කොටස් ඉගැන්වීමේ දී ද, ජීවිතයේ විවිධ අවස්ථා වල දී ද භාවිත කළ සේක. ජේසුස් වහන්සේ කුරුස ගසේ සිටිය දී පවා එම ගීත කොටස් භාවිත කළේ එනිසා ය. (ගීතාවලිය 22 : 1, 6 – 9, 14 – 19 යන කොටස් බලන්න.)
 
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

ROSARY MEDITATION

AUDIO BIBLE PLAYER

DAILY MASS READINGS

DIVINE OFFICE

DAILY DEVOTION BOX

WORLD CATHOLIC NEWS

AROUND THE WORLD

Flag Counter

VATICAN CHANNEL

CATHOLIC TUBE

Daily Bible Quiz

ChristiansUnite.com Daily Bible Trivia

LIVE TRAFFIC COUNTER

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2013. ධර්මෝපදේශකයා - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger Re-Designed by:Clement and Lasith